Bierzmowanie

Z nauczania kościoła o sakramencie Bierzmowania:
(na podstawie opracowania Wikariusza Generalnego Wiesława Lechowicza z zakonu Jezuitów w Tarnowie)

Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć ten, kto został najpierw ochrzczony i ugruntowany w życiu wiary (kan. 889,1).

Budowanie trwałej wspólnoty Kościoła wymaga osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej gotowości do autentycznego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad.

Trzeba najpierw dogłębnie poznać zobowiązania wynikające z chrztu świętego, osobiście i uroczyście odnowić te przyrzeczenia (kan. 889,2) i przez właściwe przygotowanie indywidualnie podjąć ważną decyzję o zaproszeniu Ducha Świętego do osobistego życia.

Samo przygotowanie do bierzmowania nie może wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną decyzją kandydata do bierzmowania. Tak jak nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch Święty nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę.

Jednakże w realizacji osobistej decyzji młodego czy starszego kandydata o podjęciu przygotowania do bierzmowania powinni uczestniczyć z ramienia wspólnoty Kościoła rodzice, duszpasterze i wierni. Oni to, jako już dojrzalsi w wierze powinni zadbać, aby kandydaci zostali odpowiednio pouczeni i byli właściwie dysponowani do przyjęcia darów Ducha Świętego (kan. 889,2).

Imię przyjmowane w czasie Bierzmowania:

Kandydaci do bierzmowania osobiście wybierają sobie zwyczajowo nowe imię chrześcijańskie. Tradycyjnie jest to imię osoby świętej lub błogosławionej, imię osoby biblijnej, o której już wiadomo, że w życiu ziemskim stała się godnym świadkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Ten święty patron powinien stać się dla bierzmowanego pewnym przewodnikiem na drogach wiary oraz być duchowym pośrednikiem w trudzie realizacji zobowiązań sakramentu Bierzmowania.

Rola świadków Bierzmowania:

Człowiek nie rodzi się doskonały w wierze ani automatycznie taki się nie staje. Dojrzewanie w wierze i miłości Chrystusowej wymaga samozaparcia, decyzji pójścia za Chrystusem, Jego przykazaniami i prawdami wiary, a więc nauką ewangeliczną.

Dla kandydata do bierzmowania rolę specjalnych przewodników i odpowiedzialnych za dojrzewanie w wierze pełnią świadkowie tego sakramentu, dlatego Kościół stawia przed świadkiem bierzmowania poważne wymogi kanoniczne.

Świadkiem bierzmowania może być ten, kto:

 • Został wskazany przez rodziców lub przyjmującego bierzmowanie,
 • Jest osobą w wierze odpowiednią i wyraził intencję pełnienia tego zadania;
 • Ukończył 16 lat życia; jest katolikiem bierzmowanym,
 • Przyjmuje Eucharystię oraz prowadzi codzienne życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanej funkcji (jest świadkiem Chrystusa);
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej i nie jest ojcem lub matką bierzmowanego (por. kan. 893 i 874).

Bierzmowany może sobie wybrać tylko jednego świadka, więc nigdy nie może nim być członek niekatolickiej wspólnoty kościelnej.

Bierzmowani mogą poprosić jednego z rodziców chrzestnych, aby podjęli się tego zadania, jeśli od chrztu św. nie utracili kanonicznej zdatności do bycia świadkiem bierzmowanego.

Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania realizowane jest w ciągu trzech lat nauki kandydata w gimnazjum i obejmuje formację intelektualną i religijno – moralną.

Formacja intelektualna realizowana podczas katechezy szkolnej trwa trzy lata, egzamin przed bierzmowaniem organizowany jest przed zakończeniem nauki w klasie drugiej. Formacja ta obejmuje treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych.

W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w ciągu trzech lat nauki religii w gimnazjum oraz w czasie spotkań grupowych organizowanych w parafii zamieszkania kandydata.

Kryteria dopuszczenia do bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

 • W deklaracji przyjęcia sakramentu (wzór deklaracji podano w Dyplomie kandydata do sakramentu bierzmowania)
 • W systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii zamieszkania,
 • W spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,
 • Przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
 • W udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
 • W uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,
 • W nienagannej postawie religijno – moralnej,
 • W pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterską miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców kandydatów.

Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

Zobowiązania Kandydatów do Bierzmowania:

 • W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
 • Regularnie na każdy Pierwszy Piątek miesiąca przystępować do Sakramentu pokuty
 • Starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
 • Brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
 • Uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych
 • Triduum Paschalnym – całość
 • Dając świadectwo wiary uczestniczyć w nabożeństwach:
 • Różańcowych (min. 10),
 • Roratach (min. 10),
 • Gorzkich Żalach(min. 4)
 • Drodze Krzyżowej (min. 4),
 • Nabożeństwach majowych (min. 10)