RADA Duszpasterska (Parafialna)

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej (wyjątki)

Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół, oraz organem doradczym.

W skład rady wchodzą z urzędu: Proboszcz, jako jej Przewodniczący, rektorzy kościołów, wikariusze, katecheci oraz odpowiedni przełożeni instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Do rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.

Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii, dziesięć do trzydziestu osób. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.

Powołani członkowie parafialnej rady duszpasterskiej otrzymują nominację, którą podpisuje proboszcz i aprobuje dziekan.

Ustalony przez proboszcza skład rady zatwierdza dziekan na pierwszym jej posiedzeniu. Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest archiprezbiter, dla parafii archiprezbitera ordynariusz miejsca.

Kadencja rady trwa pięć lat.

Na rozwiązanie rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać, pod rygorem nieważności aktu, pisemną zgodę biskupa diecezjalnego. Zaleca się uzupełnienie składu rady podczas trwania kadencji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak musi być zachowana proporcja ustalona.

Uprawnienia parafialnej Rady Duszpasterskiej wygasają z dniem objęcia kanonicznego parafii przez nowego Proboszcza.

Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy Proboszcz, lub w wyjątkowych wypadkach Wikariusz na podstawie specjalnego upoważnienia proboszcza.