Przyjaciele Oblubieńca

Tożsamość


Jesteśmy katolicką wspólnotą, mocno osadzoną w strukturach Kościołów lokalnych. Podstawową przestrzenią naszego życia jest parafia, w której wzrastamy i którą pragniemy ewangelizować.

Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa.

W naszej formacji, bazując na Tradycji Kościoła, próbujemy szukać nowych form życia z Bogiem w zmieniającym się świecie.

Jesteśmy wspólnotą międzypokoleniową, której członkami są ludzie młodzi, dorośli i starsi, samotni i małżonkowie, osoby świeckie i konsekrowane.

Szczególny rysem naszej tożsamości jest pragnienie współpracy z różnymi rzeczywistościami Kościoła w jednym dziele ewangelizacji.

Patron


Naszym mistrzem w życiu duchowym jest św. Jan Chrzciciel. Tak jak On pragniemy iść przed Panem, aby przygotować Mu drogi i Jego ludowi dać poznać zbawienie (por. Łk 1, 76-77).

Wspólnota pragnie stawać się głosem, który pozwoli światu usłyszeć Słowo – żywego Chrystusa. Dlatego całe życie Przyjaciół Oblubieńca ma być podporządkowane Słowu.

Największą radością Wspólnoty jest pełnienie misji św. Jana Chrzciciela, która polega na przyprowadzeniu Kościoła – Oblubienicy – do Chrystusa – Oblubieńca.

Założyciele


Założycielami Wspólnoty są:1) ks. Krzysztof Kralka SAC

Urodził się 5 listopada 1980 r. w Kielcach. Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej. W 2012 r. doświadczył nawrócenia i wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), w którym w 2009r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracuje w Lublinie. Założył Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji (której jest dyrektorem) oraz zespół Razem za Jezusem. Jest rekolekcjonistą głoszącym Słowo Boże w kraju i za granicą. Jego homilie oraz prowadzone przez niego wieczory uwielbienia i modlitwy o uzdrowienie gromadzą rzesze ludzi.

Jest autorem książek: „Sposób na niebo”, „Drogowskazy miłości”, „Drogowskazy wiary”, „Prawda – wolność – życie”, „Słowo, które uzdrawia”, „Most na drugi brzeg” oraz „Małżeństwo poddane Chrystusowi”.

2) wspólnota charyzmatyczna z Ożarowa Mazowieckiego

Została ona założona przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przez Witka Wilka, świeckiego ewangelizatora. W styczniu 2004 r. poprowadził tam Seminarium Odnowy Wiary dla osób, które w przyszłości miały poprowadzić Seminarium otwarte dla wszystkich parafian. Zostało ono przeprowadzone w październiku 2004 r. Po nim, w grudniu, została zawiązana wspólnota charyzmatyczna, która pragnęła stać się Szkołą Nowej Ewangelizacji.

W 2006 r. ze Wspólnotą zaczął współpracować ks. Krzysztof Kralka SAC, będący wówczas klerykiem pallotyńskiego Seminarium w Ołtarzewie (nieopodal Ożarowa Mazowieckiego). W 2010 r., w czasie wygłoszonych przez niego rekolekcji wspólnotowych w Nałęczowie, na drodze modlitewnego rozeznania podjęta została decyzja o przekształceniu ożarowskiej wspólnoty w pierwszą wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca.

Charyzmat


Charyzmatem naszej Wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Naszym pragnieniem jest rozkochiwanie Kościoła – Oblubienicy Chrystusa – w Jezusie – Jedynym Oblubieńcu Kościoła. Uczymy się tego od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela Oblubieńca.

Duchowość


Wspólnota jednoczy się wokół Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela i Pana, który jest Oblubieńcem Kościoła i naszym Przyjacielem. To On objawia nam Miłość Boga Ojca, zaprasza do budowania Królestwa Bożego i posyła by iść na cały świat i czynić Mu uczniów z wszystkich narodów.Od Maryi Królowej Apostołów, Naszej Matki i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji członkowie Wspólnoty pragną uczyć się odpowiadać ufnym „fiat” na Boże zaproszenia.

Kościół – Oblubienica Chrystusa jest naszą Matką i nauczycielką. Wspólnota trwa w relacji głębokiego posłuszeństwa Kościołowi i pragnie szczególnie oddawać się do dyspozycji Jego misji apostolskiej.

Wielkim błogosławieństwem dla Wspólnoty jest doświadczenie modlitwy uwielbienia Boga, w której pragniemy angażować każdego człowieka tak by Bóg był we wszystkim uwielbiony.

Szczególnym rysem duchowości Wspólnoty jest współpraca dla ewangelizacji, której członkowie wspólnoty ucz ą się od św. Wincentego Pallottiego.

Kim jesteśmy


Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Pięćdziesiąt osiem wspólnot Przyjaciół Oblubieńca gromadzi około pięć i pół tysiąca osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię.

Imię


Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł:

1) starotestamentalny urząd przyjaciela oblubieńca

2) osoba świętego Jana Chrzciciela, który nazwał się przyjacielem Oblubieńca.

Symbole


Duchowość naszej Wspólnoty została zapisana na ikonach i znaku, którymi się posługujemy: 

1) ikona Jezusa Oblubieńca Kościoła

2) ikona Jana Chrzciciela Przyjaciela Oblubieńca

3) ikona Maryi Ikony Kościoła

4) ikona Jezusa z Przyjacielem

Ikona przedstawia dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój, najprawdopodobniej z tekstem reguły swego monasteru. Obie postaci mają bardzo podobne twarze i aureole. Chrystus trzyma dłoń na ramieniu opata w geście przyjaźni. Napis na ikonie jest zniszczony i nie jest jednoznaczny, najprawdopodobniej jest to imię opata – św. Menas. Imię nawiązuje do greckiego słowa hypomene, które oznacza wytrwałość i cierpliwość. Ikona wskazuje, kto jest prawdziwym przyjacielem Jezusa: ten, kto trwa do końca w Nim i w Kościele.

5) krzyż Wspólnoty

 Znakiem Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca jest krzyż,w którego centrum znajduje się ikona Jezusa z Przyjacielem.

Krzyż to symbol Jezusa Chrystusa – umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, Oblubieńca Kościoła i naszego Przyjaciela, którego pragniemy głosić przez świadectwo życia i słowo.

Ikona na krzyżu ma przypominać, że uczeń żyje dzięki ofierze Chrystusa. Wzrasta On mocą Jego krwi. Idzie przed Panem, by przygotować Mu drogi. Jest nierozerwalnie złączonym z krzyżem, ponieważ żyje przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.