Oaza Młodzieżowa i Dzieci Bożych

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

2Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol ΦΩΣ (czyt.: FOS), ΖΩΗ (czyt.: ZOE) – greckie słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż.

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”.

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie.

Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda „światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady „życie z życia” i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni.

Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii.

Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nienależący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.

Ruch Światło-Życie to synteza duchowości, która jawi się we wpisanym w znak krzyża symbolu “Fos-Zoe”, zawierającym w sobie najbardziej podstawową zasadę życia chrześcijańskiego – jedność wiary i życia z wiary.

W czym przejawia się owa duchowość?

  • Jest to znak Chrystusa, w którego życiu najpełniej objawiło się światło miłości Boga i Jego zbawczego planu, dopełniającego się w Kościele.

  • Jest on również wezwaniem do całkowitego oddania się Chrystusowi – Panu i Zbawicielowi, aby wraz z Nim – kierując się prawem życiodajnej śmierci – budować Kościół Żywy, poczynając od tego Kościoła, który jest w człowieku – za cenę umierania “starego człowieka”.

  • Dalej – poprzez wydanie siebie dla braci na wzór Ukrzyżowanego Pana i budowanie wspólnoty Kościoła przez nieustanne przekreślanie siebie, aż do zjednoczenia na wzór Maryi z Chrystusem w godzinie Krzyża – źródła życia dla całego Kościoła.

  • Znak “Fos-Zoe” jest również znakiem mocy, mocy Ducha Świętego, która dokonuje w człowieku tego, co dla jego naturalnych sił jest niemożliwe – sprawia w nim jedność światła i życia.

  • Idea zawarta w symbolu “Fos-Zoe” określa postawy członków Ruchu, ich sposób przeżywania modlitwy, liturgii oraz obecności w Kościele i w świecie. Jest równocześnie metodą – drogą, umożliwiającą realizację przedstawianych treści.

Formuła Światło-Życie zawiera w sobie integralny i wszechstronny program wychowawczy Ruchu:

  • Dążenie do osiągnięcia jedności światła i życia (światła wiary i życia z wiary) na różnych płaszczyznach (rozum, sumienie, słowo Boże, Jezus Chrystus i Kościół), zawiera w sobie dynamiczną i w bardzo prosty sposób wyrażoną zasadę przewodnią pedagogii nowego człowieka.

  • Można też powiedzieć, że jest to znak dojrzałości chrześcijańskiej, wyrażającej się w wewnętrznej integracji w samym człowieku, pomiędzy sferą umysłu i poznania oraz woli i działania.

 

Oazy zimowe 2020

Oaza Ewangelizacji (dla uczniów klasy I szkoły średniej) – 10-15.01.2020 – Rzepedź –  koszt 250 zł, bezzwrotna zaliczka 70 zł

Oaza Światłości (dla uczniów klas VII i VIII) – 15-20.2020 – Rzepedź – koszt 250 zł, bezzwrotna zaliczka 70 zł

Oaza Dzieci Bożych (dla uczniów klas IV, V, VI) – 20-25.01.2020- Rzepedź– 250 zł, bezzwrotna zaliczka 70 zł

X Kroków Ku Dojrzałości Chrześcijańskiej – (dla wszystkich po I stopniu ONŻ) – Przemyśl, Opactwo Sióstr Benedyktynek – 14-25.01.2020 – koszt. 450 zł, bezzwrotna zaliczka 120 zł.

KODA – Lipnik – 10-21.01.2020 – koszt 500 zł, bezzwrotna zaliczka 120 zł.

ORD – Krosno Siostry Klawerianki – 21-26.01.2020 – koszt 260 zł, bezzwrotna zaliczka 70 zł.

Wszelkie informacje odnośnie rekolekcji zimowych można uzyskać pod numerem telefonu: 538 456 071, pod adresem – mail: przemysl@oaza.pl lub osobiście w Biurze Ruchu (tymczasowo mieszczącym się w Przemyślu przy ul. Fredry 5/7 I piętro) w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

Zapisy na rekolekcje zimowe rozpoczynamy od 6 listopada

*** Uwaga ***

Przy zapisach należy podać dane uczestnika: imię, nazwisko, data urodzenia, parafia i telefon kontaktowy.

Po dokonaniu zapisu  i otrzymaniu jego potwierdzenia należy w terminie do 7 dni dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki na konto:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej ul. Bpa Pelczara 4, 37-700 Przemyśl

92 1930 1318 2740 0727 1566 0001

koniecznie z dopiskiem, w którym należy podać: nazwę i miejsce rekolekcji, imię i nazwisko uczestnika, parafię. Zaliczkę można także wpłacać bezpośrednio w Biurze CM w godzinach otwarcia.

05 listopada 2019|Diakonia Oaz Rekolekcyjnych