Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zostało zarejestrowane w Polsce dnia 20 września 1989 r.

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców (wyjątki):

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy swe życie indywidualne oraz działalność publiczną pragną oprzeć na zasadach i wartościach wyrażonych w Statucie, a z racji pełnionego zawodu, sytuacji rodzinnej, działalności społecznej lub religijnej, powołania i zainteresowań – są wychowawcami.

Opiekę duchową nad członkami Stowarzyszenia sprawuje asystent kościelny Stowarzyszenia aprobowany przez władze Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości Ojczyzny.

 2. Pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości:

 • Nauki Kościoła, szczególnie katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej,

 • Polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego,

 1. Kształtowanie u wychowawców i młodzieży postaw zgodnych z powyższymi wartościami,

 2. Upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich,

 3. Oddziaływanie na wszelkie środowiska i instytucje publiczne tak, by nie działały sprzecznie z nauczaniem Kościoła,

 4. Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie w szczególności:

  1. Inspiruje oraz prowadzi własne badania i wykonuje ekspertyzy dotyczące spraw młodzieży, rodziny, oświaty i innych tematów związanych z wychowaniem i nauczaniem.

  2. Wskazuje kierunki zmian w polskim systemie oświaty i wychowania oraz proponuje nowe rozwiązania,

  3. Podejmuje prace nad nowymi programami nauczania i wychowania, podręcznikami oraz pomocami naukowymi, a także ocenia istniejące.

  4. Zakłada i prowadzi szkoły, ośrodki kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, ośrodki kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne, których nauczanie i wychowanie zgodne jest z nauką Kościoła katolickiego. Stowarzyszenie będzie dążyć, aby prowadzone przez nie szkoły zostały uznane za katolickie przez kompetentną władzę kościelną. Organizuje obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

  5. Organizuje działalność kształceniową i samokształceniową, kulturalną i religijną, w szczególności poprzez: spotkania, dyskusje, kursy, zjazdy, odczyty, sympozja, wykłady, pielgrzymki, rekolekcje i inne podobne formy. Organizuje imprezy kulturalne, turystyczne i towarzyskie.

  6. Otacza opieką rodziny zagrożone lub dotknięte patologią społeczną, prowadzi działalność opiekuńczą, charytatywną i profilaktyczną, występuje z inicjatywami mającymi na celu przeciwdziałanie sektom.

  7. Powołuje agendy, kluby, zespoły, sekcje i komisje problemowe.

  8. Prowadzi poradnictwo, a w szczególności w zakresie uprawnień młodzieży, rodziców i nauczycieli; prowadzi także działalność interwencyjną.

  9. Prowadzi działalność informacyjno-publicystyczną, i wydawniczą.

  10. Wypowiada się w sprawach publicznych. Organizuje zgromadzenia i manifestacje.

  11. Współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i za granicą, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami nauczycielskimi, wychowawczymi i młodzieżowymi.

  12. Współdziała w sprawach oświatowych i wychowawczych z różnymi szkołami i środowiskami, a w szczególności: duszpasterstwami, ośrodkami katechetycznymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, radami pedagogicznymi, komitetami rodzicielskimi, samorządami uczniowskimi i harcerstwem.

  13. Prowadzi działalność gospodarczą; uczestniczy w działalności spółek i spółdzielni, zakłada i prowadzi je. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Oddział powołany przez Zarząd Główny na mocy uchwały. Oddział może na swoim terenie tworzyć Koła, obejmując nad nimi opiekę merytoryczną i organizacyjną. Oddział może także tworzyć Koła przy szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, parafiach i innych strukturach organizacyjnych.