„W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”

15 wrzesień 2015 roku; ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU PRACY FORMACYJNEJ RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE; Po zasłużonych wakacjach i odpoczynku w niedzielę 13 września uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. Łukasz Piróg – Rejonowy duszpasterz Ruchu Światło – Życie, który też w czasie tej Mszy świętej wygłosił kazanie. Wspólnota Ruchu Światło – Życie rozpoczęła nowy rok pracy formacyjnej. Będziemy ją przeżywać pod hasłem „W mocy Ducha Świętego”. Powiew świeżości towarzyszący zwykle każdemu rozpoczynanemu dziełu.

W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGOCzas zacząć słowa wpisujące się w okres wspomnianej formacji przekuwać w działanie, będące w przypadku Ruchu Światło – Życie niczym innym, jak ciągłym dzieleniem się doświadczaniem Boga żywego, do którego prowadzi sam Chrystus – mówił kaznodzieja.

Przez Niego wszak droga ku doskonałości.

Celem pracy Ruchu Światło-Życie w roku formacyjnym 2015-2016 będzie budowanie w członkach i uczestnikach Ruchu żywej wiary w Jezusa Chrystusa, prowadzącej do podjęcia z odwagą Nowej Ewangelizacji.

Musimy odkryć, że trzeba narodzić się na nowo z wiary, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, a to nowe narodzenie dokona się poprzez nawrócenie serca, które będzie naszym udziałem.

  • Tłumacząc, czym jest nowotestamentowe nowe stworzenie, nowe narodzenie, nowe życie można powiedzieć: „Kto rodzi się dwa razy, umiera raz, kto rodzi się raz, umiera dwa razy„(…)

Hasło „W mocy Ducha Świętego” jest dla nas ważne również w wymiarze posługi ewangelizacyjnej i misyjnej Ruchu. Rozważamy je na dwóch płaszczyznach: osobistej i wspólnotowej. Osobistej, gdyż każdy z nas jest wezwany do nawrócenia, do przyjęcia słów Chrystusa z nową gorliwością i świeżością, do poddania się powiewowi Ducha.

Święty Jan Paweł II głosił, że tylko dzięki radykalnemu nawróceniu mentalności możemy stać się misjonarzami. Jak mówił, nawrócenie polega na dzieleniu się dobrami, jakie posiadamy, począwszy od dobra najcenniejszego, jakim jest wiara (por. Redemptoris Missio, 49). Potrzeba także, by radykalne nawrócenie dokonało się w całym Ruchu na płaszczyźnie wspólnotowej, tzn. we wszystkich naszych grupach, kręgach, wspólnotach parafialnych, wspólnotach diakonijnych.

Papież jednoznacznie wskazywał, że stopień wypełnienia nakazu misyjnego pozwala ocenić, na ile dojrzałym, wartościowym ruchem jesteśmy. Co więcej, dostrzegamy też odwrotną zależność. Wspólnota, stając się rzeczywiście misyjną, może także przezwyciężyć podziały i wewnętrzne napięcia oraz odnaleźć swą jedność i żywotność wiary (RM 49). Ks. Łukasz życzył wszystkim zaangażowanym w formację Ruchu Światło – Życie, aby na podstawie osobistej pracy nad sobą ukierunkowanej na dawanie świadectwa wiary wszelkie podejmowane wysiłki ewangelizacyjne stały się źródłem wewnętrznej siły, umocnienia i doświadczenia jedności.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

15 września 2015|