UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA

25 września 2014 roku; MODLITWĄ NOWENNOWĄ PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO UROCZYSTOŚCI ŚW. FRANCISZKA; 4 października, obchodzić będziemy uroczystość św. Franciszka z Asyżu, założyciela trzech zakonów. Przez 9 dni przed uroczystością trwa nowenna przygotowująca do tego święta. Św. Franciszek z Asyżu jest niewątpliwie wyjątkową postacią wśród świętych w Kościele katolickim. Jest on przedmiotem czci, wielkiego szacunku i naśladowania ze strony ludzi różnych wyznań oraz przekonań religijnych i społecznych: katolików i protestantów, ateistów i mistyków, naukowców i hippisów, ludzi różnego pochodzenia i stanu.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKAJest natchnieniem dla poetów, pisarzy i artystów. Pomimo tego, że okres jego życia przypada na średniowiecze, to jednak w dalszym ciągu, nieprzerwanie, duchowość Świętego fascynuje kolejne pokolenia, które ciągle na nowo starają się zgłębić to, co po sobie pozostawił.

Papież Jan Paweł II w liście z okazji osiemsetlecia urodzin św. Franciszka pisał: Zainteresowanie tą postacią nie tylko nie osłabło z biegiem czasu, ale głębiej zapadło w umysły i jeszcze bardziej się rozprzestrzeniło. Ludzie, dlatego tak podziwiają i miłują tego Świętego, że widzą w nim spełnienie – i to w sposób najdoskonalszy – tego, czego najbardziej pragną i czego we własnym życiu nie osiągają: radości, wolności, pokoju, zgody i pojednania między ludźmi, a także wśród rzeczy tego świata. Wydaje się, że jednym z poważniejszych problemów naszego życia jest pokusa oczywistości. Zbyt wiele rzeczy spowszedniało, stało się oczywistością – czymś, co się dzieje, bo takie właśnie są mechanizmy fizyki, biologii, psychologii, socjologii. Dzieje się tak, bo tak dziać się musi, i koniec. A przecież nic dziać się nie musi. Świat jest tajemnicą. To zatracenie sensu tajemnicy, a co za tym idzie, także chęci wejścia w nią, świadomego bycia jej częścią, odpowiednio ukierunkowuje nasze myślenie. A może nie chodzi tu tyle o ukierunkowanie, co o ograniczenie. Jak więc się myśli dzisiaj? Każdy człowiek, który uległ pokusie oczywistości, myśli zazwyczaj mniej więcej tak: Jest, jak jest, więc po co zastanawiać się nad tym? Lepiej od razu przystąpić do działania, by nie zaprzepaścić więcej niż to, co już przepadło. Po co tracić czas?! Dziś raczej patrzy się na efekty, skutki, owoce. To, co jest fundamentalne i konieczne, wydaje się naturalne i oczywiste, tak oczywiste, że się o tym raczej nie mówi, aż w końcu się zapomina.

Może bardziej konkretnie. Oto człowiek, który oglądając piękne filmy przyrodnicze o głębinach morskich zapragnął nagle sam wyruszyć na pobliskie jezioro, aby tam obserwować życie na jego dnie. Aby nie tracić czasu, od razu przystąpił do realizacji marzenia. Zaczął więcej pracować, przy tym oszczędzał, aby jak najszybciej zgromadzić pieniądze potrzebne na zakup łodzi motorowej i całego ekwipunku. I tak się stało. Po roku czasu był już gotowy do wyprawy. Nastał wreszcie piękny upragniony dzień. Wypłynął na jezioro. Wskoczył do wody. I utopił się. Zapomniał, że nie umiał pływać. Ta historia może czasami przypominać i nasze życie, nasze życie z Bogiem. Po co tracić czas? Dobrze by jednak było, abyśmy ten czas stracili, byśmy może nawet stracili coś jeszcze, po to by odzyskać wszystko. Postarajmy się więc, aby nasze spotkanie ze św. Franciszkiem dzięki modlitwie nowennowej pomogło nam spojrzeć na to, co najbardziej oczywiste. Franciszek wiedział, że jest jedna, pewna droga, na której do poznania miłości Boga. Poznał tę drogę poprzez wiarę, bo uwierzył, że to Bóg mu ją wskazał, o czym wspomina w Testamencie: „A gdy Pan dał mi braci, nikt mi nie wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej”.

Sam zaś zachęcał braci: „Dlatego strzeżmy się wszyscy bardzo, abyśmy pod urokiem jakiejś nagrody, pracy czy korzyści nie zagubili lub nie odwrócili naszego umysłu i serca od Pana. Przez świętą miłość, którą jest Bóg, proszę wszystkich braci, tak ministrów, jak innych, aby usunąwszy wszystkie przeszkody i odrzuciwszy wszystkie troski i kłopoty, czystym sercem i pobożnym umysłem jak najlepiej służyli Panu Bogu, kochali Go, wielbili i czcili; bo tego właśnie Bóg ponad wszystko pragnie. I przygotowujmy sobie zawsze przybytek i mieszkanie Temu, który jest Panem Bogiem wszechmogącym, Ojcem i Synem, i Duchem Świętym”. Franciszek zrozumiał, że prawdziwe życie polega na tym, by poprzez wiarę odkryć żywego Boga, odkryć Miłość, którą jest On sam, i odpowiedzieć na Nią zakochaniem, i trwać w nim mocą wiary. Zrozumiał, że trzeba dużo Bożego światła, aby widzieć jasno i w prawdzie, aby nie zagubić się, ale wytrwać poprzez posłuszeństwo woli Boga, która prowadzi do spełnienia. I o to się modlił przed krzyżem: Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać twą świętą i nieomylną wolę. Amen.

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez Jednorodzonego Syna swego oświeciłeś nasze dusze światłem Ewangelii i wprowadziłeś na drogę życia; daj nam, przez zasługi świętego Ojca naszego Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tego świętego Patriarchy, przejęli się głęboko duchem ewangelicznym, a przez to zasłużyli na wysłuchanie naszych próśb, które pokornie składamy u stóp Twego Majestatu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1 – 25 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie” (Łk 13,3). Błagamy Cię, udziel nam takiego męstwa i wielko duszności, z jakim święty nasz Ojciec Franciszek porzucił światowe życie i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznali nasze błędy, ze szczerą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 2 – 26 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie” (Mt 6,19-20). Daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym święty Franciszek wsławił się w Twoim Kościele, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości wierząc, że „wszystko inne będzie nam dodane” (Mt 6,33). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 3 – 27 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25). Daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg objawia swe prawdy i obdarza łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 4 – 28 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego” (Mt 18,3). Daj nam tę słodycz i prostotę, którą święty Franciszek podbijał świat, abyśmy i my, „stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich pociągali do Boga” (1Kor 9,22). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 5 – 29 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór świętego Ojca Franciszka, naznaczonego stygmatami Twej Męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 6 – 30 września

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44). Daj nam tę łaskę, abyśmy naśladowali świętego Ojca Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, i nie mieli nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 7 – 1 października

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Daj nam, abyśmy pokój i dobro, które święty Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze zachowywali w swoich sercach i przekazywali naszym bliźnim, i w ten sposób zasłużyli na miano prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 8 – 2 października

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11,9). Natchnij nas pokorną wytrwałością w modlitwie, abyśmy na wzór świętego Ojca Franciszka w naszych potrzebach uciekali się najpierw do Boga i osiągnęli zbawienny skutek naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 9 – 3 października

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać” (J 14,23). Użycz nam tej seraficznej miłości, jaką pałało serce świętego Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć i doskonałość uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi, a potem w niebie złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny:

Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej Męki w ciele świętego Ojca Franciszka, aby oziębły świat na nowo zapalić do miłości. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

25 września 2014|