ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ

06 październik 2013 roku; Obecność Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas ma swojego, „osobnegoAnioła Stróża. Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości, co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi.

ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJNauka o nich jest oparta przede wszystkim na dwóch fragmentach Biblii. W psalmie 91 czytamy: Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Natomiast św. Mateusz przekazuje nam w swojej Ewangelii m.in. takie słowa Jezusa: Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Nie są to bynajmniej jedyne teksty Pisma świętego wskazujące na to, że Bóg posługuje się aniołami dla dobra rodzaju ludzkiego lub poszczególnych ludzi. Wystarczy przypomnieć o opiece anioła nad Hagar i jej synem, Izmaelem (Rdz 16, 7-12); anioł powstrzymuje Abrahama, by nie dokonywał zabójstwa swego pierworodnego syna, Izaaka (Rdz 22, 11), anioł ratuje Lota i jego rodzinę (Rdz 19), anioł ratuje trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela w lwiej jamie (Dn 6-22), żywi proroka Eliasza i ratuje go od śmierci głodowej (1 Krl 19, 5-8), wyprowadza Apostołów z więzienia (Dz 5, 19-20) i ratuje św. Piotra z rąk Heroda (Dz 12, 7-23).

ANIOŁ STRÓŻ

Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wieków, w dziełach wybitnych myślicieli chrześcijańskich. W pismach ojców Kościoła naukę o Aniołach Stróżach spotykamy już w pierwotnych dokumentach chrześcijaństwa.

Św. Cyprian (+ 258) nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi. Św. Bazyli (+ 379) widzi w nich naszych pedagogów. Św. Ambroży (+ 397) uważa ich za naszych pomocników. Św. Hieronim (+ ok. 420) twierdzi: „Tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie Anioła Stróża„.

Św. Bazyli idzie dalej, gdy pisze: „Niektórzy między aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych„.

Podobnie pisze św. Augustyn (+ 430): „Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli”.

Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególnym nabożeństwem do Aniołów Stróżów, należałoby wymienić: św. Cecylię (+ w. III), św. Franciszkę Rzymiankę (+ 1440) i bł. Dalmacjusza, dominikanina z Gerony (+ 1341), którzy mieli szczęście często przestawać ze swoim Aniołem Stróżem, jak głoszą ich żywoty; św. Stanisława Kostkę, naszego rodaka, patrona Polski, który z rąk anioła miał otrzymać cudownie Komunię świętą, gdy był w drodze do Dyllingen; św. Franciszka Salezego, który miał zwyczaj pozdrawiać Anioła Stróża w każdej miejscowości, do której przybywał; oraz św. Jana Bosko, którego Anioł Stróż kilka razy uratował od niechybnej śmierci w czasie czynionych na niego zamachów, kiedy posyłał mu tajemniczego psa ku obronie.

Anioł Stróż – Aniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej. Wprawdzie pierwotne chrześcijaństwo walczące z wszelkimi przejawami pogaństwa nie rozwinęło kultu aniołów, podobnie jak powstrzymywało się od publicznego kultu Matki Bożej i świętych, jednak pierwsze wzmianki o kulcie aniołów spotykamy już u św. Justyna (+ ok. 165) w jego pierwszej Apologii.

OD IV WIEKU WRYRÓŻNIZ SIĘ KULT ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Aniołowie są wymieniani często w różnych liturgiach, jako oddający chwałę Panu Bogu. W ikonografii spotykamy aniołów już w katakumbach (w. III). Osobne święto pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji. W roku 1608 Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy dzień zwykły po św. Michale. Na stałe do kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 1670.

Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał się m.in. bł. Jan XXIII, który jeszcze, jako nuncjusz apostolski przed każdym ważnym spotkaniem prosił swego Anioła Stróża o pomyślny przebieg rozmowy i jej dobre owoce. Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że Aniołowie Stróżowie realnie istnieją, opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci.

Nie zapominajmy o częstej modlitwie do naszych duchowych opiekunów. „Kiedy potrzebujecie mojej modlitwy, zwróćcie się za pośrednictwem swoich aniołów stróżów do mojego Anioła Stróża” – miał zwyczaj mawiać OJCIEC Pio swoim przyjaciołom. I przeświadczenie to okazało się jakże skuteczne, kiedy na drodze do San Giovanni Rotondo pielgrzymi owładnięci strachem pośród nocnej nawałnicy, przypomnieli sobie radę Świętego i zaczęli wzywać pomocy jego Anioła Stróża. Dotarli szczęśliwie do celu, a następnego dnia OJCIEC Pio, zanim jeszcze zdążyli mu opowiedzieć o swojej przygodzie, odparł: „Otóż, dzieci moje, tej nocy obudziliście mnie i skłonili do modlitwy w waszej intencji… Anioł Stróż wypełnił swoją misję i przekazał wołanie o pomoc do klasztoru Ojców Kapucynów do San Giovanni Rotondo”.

KULT ANIOŁÓW STRÓŻÓW ROZWINĄŁ SIĘ SZCZEGÓLNIE W WIEKU XVII

W 1608 r. papież Paweł V pozwolił obchodzić Święto Aniołów Stróżów w pierwszy dzień zwykły po Świętym Michale. Od 1670 r. święto obowiązuje w całym Kościele. Kościół nie ogłosił wprawdzie nauki o Aniołach Stróżach, jako prawd wiary, jednakże jest ona dogmatem na podstawie nauczania Kościoła i ma swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym. „Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach” (Ps 91, 11).

Z kolei św. Paweł Apostoł jeszcze wyraźniej pisze: „Czyż nie są oni wszyscy duchami, przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” (Hbr 1, 14). Opieka Aniołów roztacza się na całe nasze ziemskie życie, nie tylko w okresie dziecięcym, ale i w wieku dojrzałym.

Jak ona jest potrzebna, wiedzą szczególnie dzieci niepełnosprawne z Publicznego Przedszkola Specjalnego im. Świętych Aniołów Stróżów SRK DŁ w Łomży, obchodzącego 2 października jubileusz dziesięciolecia (działa od 1993 r.) oraz święto swoich patronów. Aby podkreślić znaczenie tego święta, Dyrektor przedszkola wraz z personelem i podopiecznymi poprosił ks. Mirosława Brzezińskiego z duszpasterstwa rodzin o odprawienie Mszy św. w ich intencji. Na modlitwie stawiły się też maluchy z sąsiedniego przedszkola, zaprzyjaźnione osoby niepełnosprawne oraz rodzice i dzieci, które wymagają szczególnej opieki, troski i zaangażowania ze strony opiekunów. Ks. Mirosław powiedział do rodziców, że zostali oni obdarzeni szczególnym doświadczeniem miłości i cierpienia, choć nieraz trudno jest im z tym się pogodzić. Ale Bóg doświadcza tych, których kocha i posyła do nich aniołów, by opiekowali się nimi.

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, w wieczór, w dzień i w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego

I doprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl

 

6 października 2013|