ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA

12 kwietnia 2015 roku; OFICJALNE OGŁOSZENIE ŚWIĘTEGO ROKU MIŁOSIERDZIA; O godz. 17.30, w sobotę, 11 kwietnia br. Ojciec Święty papież Franciszek oficjalnie ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, poprzez odczytanie papieskiej bulli przed drzwiami świętymi Bazyliki Watykańskiej, a następnie symboliczne przekazanie tego dokumentu całemu Kościołowi. Ojciec Święty apeluje o nawrócenie do przestępców; Papież Franciszek powiedział podczas ceremonii ogłoszenia Roku Świętego Miłosierdzia, że jest ono konieczne w obecnych czasach „epokowych przemian” i cierpień. W ogłoszonej bulli o nawrócenie i zmianę życia zaapelował do przestępców i ludzi skorumpowanych. – Nie wpadajcie w straszliwą pułapkę myślenia, że życie zależy od pieniędzy – mówił Franciszek.

ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA 1Oficjalne ogłoszenie Roku Świętego dedykowanego miłosierdziu, który potrwa od 8 grudnia do 20 listopada 2016 roku, odbyło się w sobotę podczas ceremonii w bazylice watykańskiej.

Najpierw przed Drzwiami Świętymi odczytano w obecności Franciszka fragmenty jego bulli „Misericordiae vultus” (Oblicze miłosierdzia). Następnie w przeddzień święta miłosierdzia, ustanowionego przez świętego Jana Pawła II, papież odprawił nieszpory.

W homilii Franciszek mówił o pragnieniu pokoju, jakie odczuwa wiele ludów na świecie, które „doświadczają niesłychanej przemocy, dyskryminacji i śmierci, tylko dlatego, że noszą chrześcijańskie imię”. Dodał, że potrzebne jest „nawrócenie naszych serc, abyśmy przeszli od obojętności do współczucia”.

Wyjaśniając swą decyzję o ogłoszeniu Jubileuszu Miłosierdzia, papież podkreślił, że „kościół w tym czasie wielkich przemian epokowych jest wezwany do bardziej wyraźnego ukazywania znaków obecności i bliskości Boga”. „Nie jest to czas na rozrywkę, ale przeciwnie by trwać na czuwaniu i rozbudzić w nas umiejętność dostrzegania tego, co istotne”. – Jest to czas miłosierdzia. Jest to czas stosowny, aby leczyć rany, aby niestrudzenie spotykać tych, którzy czekają, aby zobaczyć i namacalnie dotknąć znaki bliskości Boga, aby zaoferować każdemu drogę przebaczenia i pojednania – dodał Franciszek.

Miłosierni, jak Ojciec

Mottem dedykowanego miłosierdziu Roku Świętego są słowa z Ewangelii świętego Łukasza: „Miłosierni, jak Ojciec”. W bulli papież napisał: „Niech słowo przebaczenia dotrze do wszystkich, a wezwanie do doświadczenia miłosierdzia niech nie pozostawi nikogo obojętnym. Apel o nawrócenie kieruję z jeszcze większą intensywnością do tych osób, które znajdują się daleko od łaski Boga ze względu na sposób życia”.

Franciszek w pierwszej kolejności wymienił ludzi, którzy należą do wszelkich grup przestępczych. – Dla waszego dobra proszę was o zmianę życia. Proszę was w imię Syna Bożego, który choć walczył z grzechem nigdy nie odepchnął grzesznika – zaapelował. I dodał: „Nie wpadajcie w straszliwą pułapkę myślenia, że życie zależy od pieniędzy i że wobec nich wszystko inne staje się pozbawione wartości i godności”. Ostrzegł, że jest to iluzja.

Przemoc użyta, by gromadzić pieniądze, które ociekają krwią, nie czyni ludzi potężnymi

Papież przypomniał, że „przemoc użyta, by gromadzić pieniądze, które ociekają krwią, nie czyni ludzi potężnymi ani nieśmiertelnymi”. „Dla wszystkich wcześniej czy później, nadejdzie sąd Boży, przed którym nikt nie może uciec” – ostrzegł.

To samo wezwanie o nawrócenie skierował Franciszek do „osób wspierających bądź współuczestniczących w korupcji”. – Ta zgniła rana społeczeństwa jest ciężkim grzechem, który woła o pomstę do nieba, ponieważ uderza w same podstawy życia osobistego i społecznego – stwierdził. Papież zwrócił uwagę na niszczącą siłę korupcji zaznaczając, że w swej „bezwzględności i chciwości” niszczy plany osób słabych i „miażdży najbiedniejszych”.

– Korupcja to zło, które zakorzenia się w codziennych gestach po to, by osiągnąć potem rozmiary publicznych skandali – ocenił. Korupcję uznał za „uporczywe pozostawanie w grzechu, by zastąpić Boga iluzją pieniądza, jako formy władzy”, „dzieło ciemności wspierane przez podejrzliwość i spiski”.

Papieska bulla szeroko ukazuje temat Miłosierdzia, jako centralnego przesłania całego Pisma Świętego i samego Jezusa. Kościół w swej historii nie zawsze szedł drogą miłosierdzia, ulegając czasem pokusie kierowania się jedynie sprawiedliwością, która jest tylko pierwszym i niezbędnym krokiem do osiągnięcia o wiele wyższego celu.

ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA 2Niestety, również współczesna kultura nie ceni sobie przebaczenia. Na problem ten zwracał już uwagę św. Jan Paweł II w swej encyklice Dives in misericordia. Jego nauczanie jest dziś jak nigdy dotąd aktualne i zasługuje, by podejmować je na nowo w zapowiedzianym Roku Jubileuszowym.

Szczególnym znakiem Roku Świętego jest pielgrzymka. Jej kolejne etapy wyznaczają słowa Jezusa: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie wam przebaczone”. Franciszek zachęca do wyjścia ku ludziom żyjącym na „peryferiach egzystencjalnych” stwarzanych przez współczesny świat.

  • Otwórzmy oczy – apeluje Franciszek – aby dostrzec obszary nędzy na świecie, rany tak wielu naszych braci i sióstr pozbawianych godności i poczujmy się «sprowokowani» ich krzykiem o pomoc”.

Sporo miejsca w swojej bulli Papież poświęca spowiednikom zachęcając ich, by byli „prawdziwym znakiem miłosierdzia”. Spowiednikiem nigdy się nie „jest”, ale się nim „staje”, przede wszystkim samemu poszukując przebaczenia. Ojciec Święty zapowiada, że w okresie Wielkiego Postu zamierza rozesłać z misją „misjonarzy Miłosierdzia”. Będą nimi księża obdarzeni przez Papieża władzą odpuszczania również grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Papież Franciszek zachęca biskupów do organizowania „misji ludowych” w poszczególnych diecezjach, aby wszyscy wierni mogli doświadczyć „radości przebaczenia”. W bardzo zdecydowanych słowach apeluje o nawrócenie do ludzi, którzy przez swój sposób postępowania „bardzo oddalili się od Bożej łaski”.

Rok Święty wiąże się również z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. W zakończeniu bulli Franciszek wspomina świętych i błogosławionych Kościoła, dla których miłosierdzie stało się „misją życia”. Konkretnie wymienia tu św. Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywa „wielką apostołką Miłosierdzia”. Papież zachęca, by w zbliżającym się Roku Jubileuszowym dać się zaskoczyć Bogu. „Oby w tym Roku – czytamy w zakończeniu papieskiej bulli – Kościół nie ustał w okazywaniu miłosierdzia i cierpliwości pocieszania i przebaczania”.

To „sprzyjający moment, by zmienić życie

Franciszek przywołał słowa świętego Grzegorza Wielkiego: „Gdy najlepsze się deprawuje, staje się najgorszym„, a następnie przestrzegł, że nikt nie może czuć się odpornym na tę pokusę. Aby jej nie ulec konieczna jest rozwaga, czujność, lojalność, przejrzystość – wskazał. Zdaniem Franciszka, jeśli nie prowadzi się walki z korupcją, „wcześniej czy później staje się jej wspólnikiem”.

Papież podkreślił, że Rok Święty to „sprzyjający moment, by zmienić życie”. Stwierdził dalej, że „wobec popełnionego zła, także ciężkich przestępstw, to moment, by wysłuchać płaczu niewinnych osób, ograbionych z dóbr, godności, uczuć, życia”. W dokumencie Franciszek napisał także, że miłosierdzie nie jest pojęciem abstrakcyjnym. To oblicze, które trzeba uznać, kontemplować i któremu należy służyć – dodał.

Podkreślił następnie znaczenie faktu, że Rok Święty rozpocznie się w 50-tą rocznicę zamknięcia Soboru Watykańskiego II. – Kościół odczuwa potrzebę ożywiania tego wydarzenia – wskazał papież przypominając, że wraz z tym soborem rozpoczął się nowy rozdział w historii Kościoła.

Rok Święty we wszystkich diecezjach na świecie

Franciszek położył nacisk na to, że specyfika Roku Świętego polega na tym, iż nie będzie obchodzony tylko w Rzymie, ale także we wszystkich diecezjach na świecie. Inna nowość jest taka, że papież zgodził się na otwarcie drzwi świętych także w sanktuariach, odwiedzanych przez pielgrzymów.

W bulli papież przywołał nauczanie świętego Jana XXIII, który mówił o „lekarstwie miłosierdzia”. Przypomniał także słowa świętego Jana Pawła II, który tak motywował pilną potrzebę głoszenia i świadczenia o miłosierdziu w świecie współczesnym: jest ono „podyktowane miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone wielkim niebezpieczeństwem”.

Opracowano na podstawie publikacji ze strony: www.franciszkanie.esanok.pl, oraz www.onet.pl

 

 

12 kwietnia 2015|