Kanonizacja Jana Pawła II odbędzie się 27 kwietnia 2014

06 październik 2013 roku; W Watykanie, 30 września 2013 rok,  Pa­pież Fran­ci­szek ogło­sił datę ka­no­ni­za­cji Jana Pawła II i Jana XXIII. Od­bę­dzie się ona 27 kwiet­nia. Ten dzień, to tzw. Nie­dzie­la Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go, świę­to usta­no­wio­ne przez pa­pie­ża Po­la­ka w 2000 roku. W spo­tka­niu, które na­zy­wa się kon­sy­sto­rzem i od­by­wa się w Pa­ła­cu Apo­stol­skim w sali o ta­kiej wła­śnie na­zwie, biorą udział wy­łącz­nie człon­ko­wie Ko­le­gium Kar­dy­nal­skie­go.

Kanonizacja Jana Pawła IIPo mo­dli­twie z li­tur­gii go­dzin Fran­ci­szek za­po­znał kar­dy­na­łów z wy­bra­ną przez sie­bie datą ka­no­ni­za­cji bło­go­sła­wio­ne­go Jana Pawła II.

Z Pol­ski na dzi­siej­szy kon­sy­storz przy­je­chał tylko me­tro­po­li­ta kra­kow­ski kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz, a są na nim dwaj pra­cu­ją­cy w Wa­ty­ka­nie pol­scy pur­pu­ra­ci: Zenon Gro­cho­lew­ski, pre­fekt Kon­gre­ga­cji wy­cho­wa­nia ka­to­lic­kie­go, i Sta­ni­sław Ryłko, prze­wod­ni­czą­cy Rady świec­kich.

Pa­pież w lipcu pod­czas roz­mo­wy z dzien­ni­ka­rza­mi dał do zro­zu­mie­nia, że jest skłon­ny przy­chy­lić się do proś­by kar­dy­na­ła Dzi­wi­sza o or­ga­ni­za­cję mszy ka­no­ni­za­cyj­nej na wio­snę, a nie zimą tego roku, jak pier­wot­nie pla­no­wa­no. Me­tro­po­li­ta kra­kow­ski ar­gu­men­to­wał, że zima nie jest do­god­nym ter­mi­nem dla piel­grzy­mów z Pol­ski wy­bie­ra­ją­cych się na tę uro­czy­stość do Wa­ty­ka­nu.

Zwra­ca się uwagę na to, że świę­ty­mi ogło­sze­ni zo­sta­ną dwaj wiel­cy pa­pie­że XX wieku. W obu przy­pad­kach ich pro­ce­som ka­no­ni­za­cyj­nym to­wa­rzy­szy­ły wy­jąt­ko­we oko­licz­no­ści. Jan Paweł II, ogło­szo­ny bło­go­sła­wio­nym w 2011 roku, zo­sta­nie ka­no­ni­zo­wa­ny w re­kor­do­wo krót­kim cza­sie, dzie­więć lat po śmier­ci. Przy­spie­szo­no rów­nież ka­no­ni­za­cję Jana XXIII, zmar­łe­go w 1963 roku. Fran­ci­szek uczy­nił, bo­wiem istot­ny wy­ją­tek. Zgo­dził się na ka­no­ni­za­cję bez wy­ma­ga­ne­go do niej zgod­nie z prze­pi­sa­mi ko­ściel­ny­mi dru­gie­go cudu uzdro­wie­nia. Pa­pież zde­cy­do­wał, że wy­star­czy jeden przy­pa­dek cudu, czyli ten wy­bra­ny do be­aty­fi­ka­cji Do­bre­go Pa­pie­ża w 2000 roku.

UWAGA:

Planujemy wyjazd z parafii na tą uroczystość. Prosimy o chętnych na wyjazd, o zapisy w zakrystii.

 

 

6 października 2013|