DANA KU OBRONIE NASZEGO NARODU

27 sierpnia 2015 roku; Wczoraj, w środę, 26 sierpnia, obchodziliśmy UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ; Wielokrotnie, nazywano Jasną Górę religijną, duchową twierdzą narodu. Polacy znajdowali w niej oparcie zawsze, kiedy historia stawiała ich w obliczu próby. Szwedzki „potop”, odsiecz wiedeńska, zabory, „Cud nad Wisłą”, okupacja niemiecka, lata komunizmu – za każdym razem naród czerpał z Jasnej Góry nadzieję i siłę do przeciwstawienia się obcej potędze. Źródłem tej siły jest od ponad 600 lat Cudowny Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wiele napisano o niezwykłej mocy tego Wizerunku i o cudach, jakie się dokonały za jego przyczyną, lecz nadal pozostaje on wielką tajemnicą.

DANA KU OBRONIE NASZEGO NARODUTajemnicą, która przyciąga miliony wiernych. Wśród setek polskich sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce.

Rocznie to sanktuarium nawiedza od miliona do dwóch milionów pielgrzymów.

Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski. Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata.

  • Jasna Góra jest sanktuarium Narodu.

Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak płyną dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia Narodu w sercu jego Matki i Królowej. (Jan Paweł II 4 VI 1979 r).

Był rok 1382 lub 1384. Książę Władysław Opolczyk podróżował do Opola, wioząc na załadowanym po brzegi wozie znaleziony na zamku księcia ruskiego Lwa Daniłowicza w Bełzie obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W pobliżu Częstochowy konie nagle zatrzymały się i nie chciały ruszyć z miejsca. A książę we śnie otrzymał polecenie, by przewożony obraz umieścić w pobliskim klasztorze.

Od tej pory Jasna Góra staje się miejscem wyjątkowego kultu Matki Bożej, a Jej wizerunek, nazywany jasnogórskim, otaczany jest szczególną czcią przez wiele pokoleń Polaków.

W roku 1931, na skutek starań generała paulinów Piotra Markiewicza, watykańska Kongregacja Obrzędów ustanowiła święto Matki Boskiej Częstochowskiej, które jest obchodzone 26 sierpnia.

  • Nie ustalono, gdzie i kiedy powstał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, mimo że całe pokolenia badaczy trudzą się nad wyjaśnieniem tych kwestii.
  • Według jednej z legend, obraz miał wykonać św. Łukasz Ewangelista na desce pochodzącej ze stołu stojącego w nazaretańskim domu Świętej Rodziny.

Święta Helena przywiozła go z Jerozolimy do Konstantynopola i podarowała swemu synowi Konstantynowi Wielkiemu. Potem należał on do cesarza Karola Wielkiego, a wreszcie trafił do rąk księcia ruskiego Lwa Daniłowicza, który ukrył obraz w zamku w Bełzie, skąd zabrał go Władysław Opolczyk.

Obraz jasnogórski podobny jest do ikon, na których Matka Boska przedstawiana jest z Dzieciątkiem na lewym ramieniu, jako Przewodniczka, Wskazująca Drogę.  W ikonografii terminem tym określa się konkretny sposób przedstawiania Maryi z Dzieciątkiem, który obrazuje dogmat o wcieleniu Syna Bożego dla zbawienia człowieka (w odróżnieniu od ikon przedstawiających macierzyńskie uczucia Maryi wobec Syna, bardziej eksponujących człowieczeństwo Chrystusa, określanych mianem Eleusa, Galaktotrofusa lub Kykkotissa).

  • Na częstochowskim obrazie Matka Boża przedstawiona jest, więc jako Hodegetria – z Dzieciątkiem na lewej ręce, prawą ma ułożoną na piersiach w taki sposób, jakby wskazywała na Syna. Ona nie skupia uwagi na sobie ani nie tuli zaborczo Dziecka, ale wskazuje na Syna, jako na Emmanuela, przez którego człowiek wraca do Boga, dostępuje zbawienia.
  • Maryja przyniosła światu Zbawcę, nie zatrzymuje Jezusa dla siebie, ale oddaje Go człowiekowi.

Ułożenie prawej dłoni Madonny wyraża prawdę o tym, że jest Ona przewodniczką w wierze, że prowadzi do Syna. Na twarzy widoczny jest smutek, a jednocześnie jakaś łagodność i spokój, co podkreśla godność Boskiego macierzyństwa Maryi. Sposób przedstawienia Dzieciątka charakterystyczny dla tego typu ikon – z główką lekko uniesioną w stronę Matki, ale nieprzytuloną do Niej, wzrokiem skierowanym na wprost, w lewej ręce trzymającego zwój lub księgę Ewangelii, a prawą uniesioną w geście błogosławieństwa – wyraża prawdę, że Chrystus, chociaż wcielony, a więc wyobrażalny, jest zarazem Bogiem.

Jego Boski majestat symbolizuje gest błogosławieństwa i pełen godności wyraz twarzy, a także księga w lewej dłoni – symbol Słowa (Logosu), które stało się Ciałem, jak czytamy w Ewangelii wg św. Jana (zob. J1,1).

  • Wyniosła postawa przypomina o wyjątkowej misji, jaką ma do spełnienia na ziemi Syn Boży – zbawienia świata.
  • Sposób ukazywania postaci Madonny i Dzieciątka podkreśla prawdę, że macierzyństwo Maryi jest wyjątkowe, że jest Ona przede wszystkim Matką Boga.

W 1430 roku na jasnogórski klasztor napadła banda zbójców. Zrabowali naczynia liturgiczne i klasztorne skarby. Wdarli się do kaplicy z Cudownym Obrazem, który po odarciu z kosztowności sprofanowali. Twarz Madonny została pocięta mieczem, a w końcu ikona rozbita. Obraz został poddany renowacji, jednak, aby zachować pamięć o tym smutnym wydarzeniu, pozostawiono blizny na twarzy Matki Bożej. Są obrazy o tematyce religijnej, które nawet podobają się oglądającym je, są uznawane za arcydzieła, dostrzega się w nich talent artysty, ale nie wpływają na ich wiarę czy pobożność. A są obrazy cudowne, słynące łaskami, których twórcom udało się uchwycić i wyrazić Tajemnice, które zbliżają do Boga, przemieniają serce człowieka. Takim obrazem jest wizerunek Czarnej Madonny z Jasnej Góry.

LITANIA DO MATKI BOSKIEJ JASNOGÓRSKIEJ

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty Boże

Święta Trójco Jedyny Boże

Święta Maryjo módl się za nami,

Święta Panno nad pannami,

Zwycięska Pani Jasnogórska,

Królowo Polski zawsze wiernej,

Dana przez Boga ku obronie naszego narodu,

Dana ku pomocy w Jasnogórskim obrazie,

Królująca z Jasnej Góry od sześciu wieków,

Obecna na polskiej ziemi przez tysiąclecie,

Chroniąca nasz naród przed zagładą,

Jaśniejąca nadzieją w czasach niewoli,

Wspierająca męstwem podczas długich nocy narodowych,

Nadziejo walczących o Polskę wierną Chrystusowi,

Ucieczko podzielonego między zaborców narodu,

Arko jedności i przymierza narodu z Bogiem,

Patronko więzionych i zesłanych,

Pocieszycielko cierpiącego narodu,

Błagająca Chrystusa za winy i grzechy Polaków,

Matko wiary naszej,

Błogosławiona, któraś uwierzyła

Błogosławiona miedzy niewiastami przyczyń się za nami,

Matko niosąca Boga w drodze do Elżbiety,

Matko ukazująca Chrystusa pastuszkom i mędrcom,

Matko chroniąca Chrystusa przed Herodem,

Matko zatroskana o zaginionego Syna,

Matko cudownej przemiany w Kanie,

Matko silnej wiary podczas męki Syna,

Matko stojąca pod krzyżem Jezusa konającego,

Matko pełna wiary w zmartwychwstanie Chrystusa,

Matko umacniająca Apostołów i uczniów w Wieczerniku,

Matko Kościoła pielgrzymującego w świecie współczesnym,

Matko wytrwania i męstwa

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

W: Módl się za nami Bogiem sławiena Maryjo

O: Aby nasz naród dochował Ci wierności

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych spraw łaskawie, abyśmy Jej pomocą wsparci zwyciężali grzech w sercach naszych, a pamiętając o pośrednictwie Królowej Polski mogli pokonać siły ciemności szatańskich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

7 września 2015|