Boży posłańcy od zadań najważniejszych

Kościół obchodząc święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała wskazuje nam na Boga będącego Stworzycielem nieba ziemi, twórcą wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Bóg chce, abyśmy byli zbawieni. Kościół wyznając prawdę wiary o istnieniu bytów wyłącznie duchowych, a takimi istotami są bliscy nam i naszym sprawom aniołowie, uczy nas o dobroci i wielkości Boga, zachęcając do nawrócenia i duchowej walki.

Aniołowie są stworzonymi przez Boga, osobowymi, rozumnymi i czysto duchowymi istotami. Służą one Bogu, oddają Mu część, są także Jego „posłańcami” (gr. „ángelos”, hebr. „mal’ach”). Objawienie uczy nas, że część aniołów zbuntowała się przeciwko Bogu, wskazuje nam także, że najprawdopodobniej przyczyną tego buntu była chęć dorównania Stwórcy i pycha. Teksty apokryficzne sugerują, że tą przyczyną mogło być stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga lub pragnienie czegoś innego, niż ofiarował im Bóg. Te zbuntowane istoty duchowe zostały strącone z Nieba, to szatan i inne złe duchy zagrażające człowiekowi.

Pismo Święte i Tradycja jednoznacznie mówią nam o istnieniu aniołów, wskazując na wielką ich liczbę. Zgodnie ze słowami samego Chrystusa, „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania” (Łk 20, 34-36). Święty Paweł Apostoł nazywa szatana „bogiem tego świata” (2 Kor 4, 4, por. . Łk 4, 6; J 12, 31), tłumaczy także wyznawcom Chrystusa, że „Nie toczymy (…) walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego” (Ef 6, 12).

Wśród aniołów wyróżniani są archaniołowie, imiona trzech z nich są nam znane – Rafała (imię oznaczające „Bóg uzdrawia”), Michała („Któż jak Bóg!”) i Gabriela („Bóg jest moją siłą” albo „Mąż Boży”). O archaniele Michale wiemy, że jest opiekunem Izraela, wodzem hufców niebieskich, księciem niebiańskim toczącym zwycięsko walkę z szatanem i innymi demonami. Rafał pojawia się w Księdze Tobiasza, ukazującej specjalną rolę aniołów polegającą na towarzyszeniu człowiekowi. W tekście tym archanioł sam wyjawia swoją tożsamość: „Jam jest Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (Tb 12, 15). Gabriel objaśnia prorokowi Danielowi nadejście Zbawiciela, zapowiada narodziny Jana Chrzciciela, zwiastuje narodziny Mesjasza: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 30-33). Objawienie nie wskazuje nam pewnych imion innych archaniołów, mówią o tym teksty apokryficzne, stąd brak pewności, a imiona, o których wspominają, nie powinny być wykorzystywane w celu modlitewnego poszukiwania wstawiennictwa bądź pomocy. Wiedza, jaką posiadamy dzięki Objawieniu, jest ograniczona i odpowiada to Bożemu zamysłowi.

Kościół od wieków oddaje archaniołom cześć, wzywa też ich wstawiennictwa i pomocy. Są oni „świętymi”, są bowiem mieszkańcami Nieba, sługami Boga, Jego posłańcami, mówią nam o Bożej dobroci, miłości i Opatrzności. Tworzą oni osobny chór anielski, jako że „ángelos” oznacza „posłańca”, archaniołowie otrzymywali szczególne posłannictwa od Boga – w przeciwieństwie do „zwykłych” aniołów sprawujących opiekę nad duszami każdego z nas. Sama kwestia oddawania czci aniołom była także przedmiotem interwencji Kościoła, uczącego, że nie należy oddawać czci archaniołom, których imion nie możemy być pewni. Ze względu na szkodliwe tendencje związane z ruchami New Age, to ostrzeżenie (i przypomnienie) zostało ponowione przez Watykan na początku XXI wieku.

Dzień w sposób szczególny poświęcony archaniołom stanowi doskonałą okazję do… troski o naszą duszę, wiarę i pobożność. Aniołowie są naszymi „sojusznikami” i opiekunami, zwracając się i należąc do Boga, opowiadamy się przeciwko wszelkiemu złu, odrzucamy pokusy związane z pychą i zmysłowością, toczymy prawdziwą walkę przeciwko duchowym pierwiastkom zła.

W jaki sposób możemy zastosować tę prawdę w naszym codziennym życiu?

  • Poprzez modlitwę. Wiemy, że aniołowie nieustannie oddają cześć Bogu, który jest po trzykroć (doskonale, w najwyższym możliwym stopniu) święty i jest też źródłem świętości: aniołów i ludzi. Oddając Bogu należną Mu część łączymy się w tym z chórami aniołów i rzeszą świętych.
  • Szukając wstawiennictwa Archaniołów. Leon XIII pozostawił nam modlitwę do św. Michała Archanioła, nakazując jej odmawianie na klęczkach po każdej Mszy świętej cichej.
  • Naśladując dobroć Archaniołów, o którym mówi nam Pismo Święte. Nieprzypadkowo Michał Archanioł jest szczególnym opiekunem Kościoła, patronem żołnierzy, policjantów – każdego, kto trudzi się nad wprowadzaniem i zachowaniem pokoju i sprawiedliwości. Archanioł Gabriel jest patronem wszystkich ludzi zajmujących się komunikacją, z kolei święty Rafał – pielgrzymów, podróżujących, chorych i wszystkich osób zajmujących się leczeniem oraz ochroną zdrowia. Starając się rozwijać cnoty związane w sposób szczególny z naszymi obowiązkami stanu, możemy przyzywać ich wstawiennictwa.
  • Pobożnie czytając i medytując nad fragmentami Pisma Świętego mówiącymi o archaniołach.
  • Wzywając pomocy i opieki naszego Anioła Stróża. Tym szczególnym rysem pobożności odznaczało się wielu świętych.
  • Ucząc prawd wiary dotyczących aniołów dzieci i zachęcając je do modlitwy – zwłaszcza modlitwy do Anioła Stróża.

Źródło: www.pch24.pl

30 września 2020|